عماد شریفی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیومکانیک)
دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (گرایش بیومکانیک)