روح اله جانی (مشاور ارشد صنعت و مدیرعامل شرکت)
johnnyemail007@gmail.com
روح اله جانی دکتری مهندسی شیمی و مدرس تخصصی کارگاه های حوزه صنایع شیمیایی و صنعت. چندین سال سابقه در حوزه تخصصی صنعتی و مشاوره صنایع شیمیایی