امیر پورغنی (کارشناس ارشد مکانیک (تبدیل انرژی))
amirpoorghani@aut.ac.ir
امیر پورغنی، کارشاسی ارشد مکانیک (تبدیل انرژی) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدرس دروس سیالات و ترمودینامیک مدرس نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent)