فائزه شجاعی نیا (مهندسی پزشکی)
faeze.shojaeinia@aut.ac.ir
دانشجوی ارشد رشته بایومتریال دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سابقه برگزاری 3 دوره کارگاه محاسبات مهندسی در دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.