مجید ماستری فراهانی (مهندس مواد)
majidmastery74@gmail.com
فارغ التحصیل مهندسی مواد گرایش استخراج فلزات