علی رحیمی (مهندسی هوافضا)
a.rahimi9978@gmail.com
دانشجوی مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در حال حاضر در زمینه ساخت کیت های آموزشی فضاپایه و همچنین توسعه یک دستیار صوتی فارسی فعالیت می کنم.