آرمین روزی طلب (مهندس مکانیک)
arminroozitalab@aut.ac.ir
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر سابقه‌ی همکاری با پژوهشگاه هوافضا برگزیده پانزدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی https://www.linkedin.com/in/armin-roozitalab-409b22168/