سید صادق اقتصادی (مدرس کتیا )
sseghtesadi@gmail.com
مهندسی مکانیک جامدات دانشگاه امیرکبیر ارشد مهندسی مکانیک جامدات دانشگاه تهران