علی میزانی (مهندسی مکانیک )
mizani_ali@yahoo.com
دانشجوی ارشد رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و مدرس دوره ادمز